תקנון

תקנון אתר לוגיפט  Logipet.co.il

לוגיפט הרשת החברתית למזון וציוד היקפי לבעלי חיים . לוגיפט הינו אתר סחר אלקטרוני מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מזון וציוד לבעלי חיים במחירים אטרקטיביים.

להלן אתר :

המזמין– כל גולש או משתמש בשירותים המוצעים באתר.

כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה כתובת למשלוח הזמנות

יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.

ימי העסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

בכל מקום בתקנון זה בו נכתב  " לוגיפט " הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.

  בתקנון זה  נעשה שימוש בלשון זכר, ומתייחס באופן שווה לשני בני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד .

הוראות כלליות-

כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים מזון וציוד היקפי לבעלי חיים .

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של לוגיפט

טלפון: 050-7643095 כתובת דוא"ל: Logipet.555@gmail.com

הוראות תקנון זה יחולו על כל שינוי שיעשה על ידי המזמין באתר ועל כל רכישה שבוצעה על ידי המזמין באמצעות האתר, יהוו את הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין לוגיפט לבין המזמין.

מזמין המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי היא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או לוגיפט  ו/או מי מנהלים ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

לוגיפיט  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

רישומי המחשב של לוגיפט , בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את לוגיפט . עם זאת, מוסכם ומובהר, כי לוגיפט  תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

יובהר ויודגש כי לוגיפט  אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

לוגיפט  עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ולוגיפט  לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

לוגיפט רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי משלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים. לוגיפט  רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.

לוגיפט רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר

לוגיפט מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לוגיפט לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ללוגיפט  בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע לוגיפט  בדיקה של פרטי כרטיס אשראי, עם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי לוגיפט  יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

ככל שלא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני לוגיפט  במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה לוגיפט  חייבת ממכירת המוצר, ומזמינה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמינה ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך לוגיפט  תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לוגיפט  ו/או תבטל לוגיפט את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף ש פריט מסוים מוצג באתר קיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהיה רשאית לוגיפט להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת לוגיפט , יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה שהמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, לוגיפט  תבטל את העסקה ולמזמין לא יהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לוגיפט  ע"י המזמין.

כל המזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה.

יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישור לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע ע"י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

יובהר כי לוגיפט  תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:

א. אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

ב. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע לוגיפט , באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של לוגיפט .

ג. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

ד. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

ה. אם ישנו חוב כספי ללוגיפט  או חברות הקשורות עם לוגיפט  והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

ו. אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את לוגיפט לספק את המוצרים, והוא רק מעיד פרטי ההזמנה נקלטו אצל לוגיפט .

אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי לוגיפט , לוגיפט  תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

רק מזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לרבות תקנות מכוחו (להלן: "החוק") האמור לעיל ולהלן:

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו ע"י החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.

ביטול ההזמנה לפני הכנת פריט ו/או שליחת המוצר או המוצרים למזמין (לפני יציאתם ממחסן לוגיפט ) לא יגרור חיוב נוסף, לוגיפט  תחזיר למזמין את הסכומים ששילם בגין העסקה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

בהתאם לחוק, המזמין רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'אט לנציג לוגיפט ; בדואר אלקטרוני; או באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה. הודעת ביטול על המזמין לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה.

מזמין רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה למעט במקרים הבאים:

א. לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף מוצר שנפתח מאריזתו המקורית. חטיפים , צעצועים , גדרות אילוף

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי לוגיפט  תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית. החזרת שק מזון יבש לחתולים כלבים שנפתח יזוכה זיכוי בחנות בתנאי שלא  היה בשימוש יותר מ 20% והמזון באריזתו המקורית והוחזר ללוגיפט לא יותר מ 7 ימים מיום פתיחת השק מזון .

כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ומתנות.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר – יקבל המזמין החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או סך של 100 ש"ח – הנמוך מביניהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע שהמזמין הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם, ללא ניכוי.

אופן החזרת המוצרים – המזמין ישלח את המוצר חזרה כאשר עלות המשלוח חלה על המזמין. לחילופין, יכול המזמין לבקש מלוגיפט   שתשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונו הבלעדי של המזמין.

לא ניתן לזכות תשלום שבוצע בכרטיס מסוג "דיירקט". זיכוי יבוצע בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור המזמין לוגיפט  לצורך כך שיהיה מקובל על לוגיפט , יש לקחת בחשבון זמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.

את הזיכוי הכספי יקבל המזמין בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ-28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדי לוגיפט , אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה עסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – לוגיפט  תטפל בכך.הזמנות שהתשלום עבורן בוצעו במזומן, ההחזר הכספי יבוצע ע"י העברה בנקאית ישירות לחשבון המזמין, בכל מקרה או שאלה שמתעוררת, שירות הלקוחות של לוגיפט  יעמוד לרשות המזמין בטלפון:050-7643095 או בכתובת דוא"ל Logipet.555@gmail.com

מדיניות החלפה

במידה שהמזמין אינו שלם עם המוצר שרכש, או שבגלל כל סיבה אחרת המזמין מעוניין להחליף אותו בפריט אחר – המזמין יוכל לעשות זאת בקלות וללא כל עלות עד 14 ימים ממועד אספקה. לצורך החלפה, על המזמין לשלוח את הפריט חזרה ללוגיפט , כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המזמין, כל עוד לא נעשה במוצר שימוש הינו ארוז סגור באריזתו המקורית.

אספקה ומשלוחים-

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום או עובד  מטעם לוגיפט לרבות דואר ישראל, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

משלוחים באמצעות שליחים יבוצע בתיאום מראש, טרם הבאת המוצר. המפעילה חייבת לארוז ולהוציא לשלוח את ההזמנות עד 5 ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות דואר ישראל אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 7 ימי עסקים (למעט כאשר מדובר במשלוח אזורים המוגדרים כ מרוחקים בהם המשלוח יימסר תוך 14 ימי עסקים). בזמן מבצע ובחגים משלוח עד הבית עלול לקחת עד 10 ימי עסקים. עם זאת, יובהר, כי ככל שזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהיה כל טענה למזמין כלפי  לוגיפט  בעניין. במידה שהמזמין מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או המזמין מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, המזמין יאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש"ח עבור השליחות.

במידה שכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תשלח למזמין באמצעות דואר רשום.

לוגיפט אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמין על מנת לנסות לפתור כל בעיה.

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. לוגיפט  רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת לוגיפט  לספקה.

מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי בבעלות מזמינה כרטיס אשראי תקף ניתן לחייבו  בישראל, ובתנאי ש חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

במקרה של משלוח שהוחזר לוגיפט  מהדואר או לא נאסף ממחסן  לוגיפט  בבחירת אופציית איסוף עצמי – היות שהמזמין לא אסף אותו מהסניף, לוגיפט  תשלח אותו אל המזמין שנית (בתיאום מראש), בתוספת דמי משלוח בסך 50 ש"ח.

במידה שהמזמין לא הודיע ללוגיפט  תוך 30 ימים מהודעה שנשלחה למזמין אם לשלוח אליה את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמין לא הגיע לאסוף את המוצר שנשלח אליו גם בפעם השנייה, אזי המזמין יחשב כמי שקיבל את המוצר שהמוצר נמסר לו בפועל. במקרה זה לוגיפט לא חייבת להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה העולה על 30 ימים. במקרה בו לוגיפט בחרה להמשיך ולשמור את המוצר למזמין לתקופה לפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית לגבות מהמזמין דמי אחסנה בשווי 12 ש"ח בגין כל יום בו נשמר המוצר וכן להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצר.

עלויות משלוח \ואזורי חלוקה

נתיבות , שדרות,  אופקים, דימונה, ירוחם, ערד ,להבים ,מיתר עומר, באר שבע  כרמית, המושבים והקיבוצים בסביבה מינימום הזמנה ₪199 למשלוח חינם עד הבית עם שליח . הזמנה מתחת לסכום של  ₪199  תוספת  ₪30 לקניה .  

איסוף עצמי בז 33 בתיאום טלפוני בלבד 050-7643095

משלוח הפריט- מהמזמין לוגיפט, במקרה של החלפה או החזרה – 25 שח, על חשבון המזמין.

זמני חלוקה באזור הדרום : א' עד ה' בין השעות 1300 ועד 2100 

בימי שישי 0800 ועד 1530 

לוגיפיט  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה –תהיה עילת התביעה אשר תהיה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז לוגיפט  שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את לוגיפט  ו/או מי מטעמה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא תישא לוגיפט ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

לוגיפט ו/או מי מטעמה אינם אחראים לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או לוגיפט במוצרים.

לוגיפט ו/או מטעמה לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

לוגיפט  תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של לוגיפט  בטלפון:050-7643095

בכתובת הדוא"ל: ,Logipet.555@gmail.com

לוגיפט  תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמה של לוגיפט  מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של לוגיפט  מראש ובכתב בכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

השם לוגיפט  (co.il)  סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של לוגיפט  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות ואבטחת מידע

כדי לרכוש מוצר, המזמין מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצד המזמין ושאר הגולשים באתר לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצד המזמין והגולשים באתר לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש. הזנת הפרטים האישיים ייחשב כהסכמה מצד המזמין למסירת פרטי והמזמין אינו יכול להעלות טענה ו/או תביעה כנגד לוגיפט  בעניין זה.

לוגיפט נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לוגיפט, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמה אם שמידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של לוגיפט .

לוגיפט  עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. לוגיפט  מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אולם אין בכך כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שנמסר ללוגיפט  דרך האתר. לפיכך, לוגיפט  אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי לוגיפט, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל לוגיפט ואצל מי מספקיה, ועל כל מזמין לשקול בזהירות את המידע מועבר לאתר.

לוגיפט משתמשת בחברת ריווחית תכנות עסק בעמ 

חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

חברת ריווחית  עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן.

לוגיפט מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין.

הפרטים האישיים של כל מזמין ישמרו במאגר המידע של לוגיפט . בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל מזמין רשאי, בכל עת, לפנות לוגיפט  ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביה ומצוי במאגר זה.

כל מזמין זכאי לבקש מלוגיפט  למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר המידע, ולוגיפט  תפעל בהתאם להוראות הדין.

לוגיפט  תמנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה לידי צדדים שלישיים, ותעשה זאת רק במקרה בו ניתנה הסכמה מפורש למסירת המידע. לוגיפט תמסור את המידע האישי אם תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או ע"י רשות מוסמכת וכן לצורך ביצוע השירותים.

לוגיפט רשאית להשתמש בנתונים האישיים אשר ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות הרגלי הגלישה של המזמין ושל הגולשים באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר (במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.

לוגיפט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש.

מקום השיפוט והדין החל על התקנון ותנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מ תקנון ותנאי שימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז דרום באר שבע בלבד.

קניה וגלישה נעימה לוגיפט


טואול בניית אתרי אינטרנט